Algemene Voorwaarden

  topAanbieden van goederen

  • De klant legt bij elke transactie een geldig legitimatiebewijs over (paspoort/ID-card/rijbewijs). Wij registreren uw persoonsgevens in ons opkoopregister.
  • De klant verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de te verkopen/verpanden goederen. Dit wordt door Pandjeshuis Franeker gecontroleerd.
  • De klant verklaart in een overeenkomst de vermelde goederen aan Pandjeshuis Franeker te hebben verkocht/verpand en in volle en vrije eigendom te hebben overgedragen voor het vermelde bedrag.
  • Voor het verkopen van goederen geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.
  • Voor verpanding van goederen geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.
  • Alle goederen dienen goed werkend, compleet, en schoon aangeboden te worden.
  • Pandjeshuis Franeker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de inkoop/verpanding van goederen te weigeren.
  • Het aanbieden van gestolen goederen is verboden. Bij twijfel wordt er geen verkoop- of pandovereenkomst gesloten. Pandjeshuis Franeker werkt actief mee aan politie- en justitieonderzoek; eventuele kosten worden op de klant verhaald.

  topTerugkoop

  • Bij verpanding heeft de klant het recht (niet de plicht) om de goederen binnen 2 maanden terug te kopen; deze periode kan niet verlengd worden. 
  • Pandjeshuis Franeker rekent aan het eind van de terugkoopperiode een rente van 4,5% per maand.
  • Pandjeshuis Franeker garandeert goede zorg voor de opgeslagen goederen.
  • Het pandbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard (bij verlies wordt geen duplicaat verstrekt. Zonder pandbewijs is geen terugkoop mogelijk.
  • Indien de klant het geleende bedrag plus rente/kosten niet binnen de afgesproken termijn terugbetaalt, worden de goederen ons eigendom.

  topGarantie / aansprakelijkheid / geschillen

  • Pandjeshuis Franeker past geen BKR-toetsing toe.
  • Pandjeshuis Franeker geeft geen garantie op door hem verkochte elektronische goederen.
  • Pandjeshuis Franeker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, of het op enige wijze verloren gaan van de opgeslagen goederen. Als de schade of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Pandjeshuis Franeker, beperkt de vergoeding zich maximaal tot het in de overeenkomst vermelde inkoop-/terugkoopbedrag.
  • In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen, de rente en/of kosten, zullen de boeken van Pandjeshuis Franeker bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.
   
  Bedrijfsnaam • straatnaam huisnummer • gemeente • mobiel